Regulamin

Biuro Zakwaterowań Baltic Park Fregata- z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej 20, będące stroną umowy najmu Apartamentu z Klientem.
Klient – osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego, będącego w dyspozycji Biuro Zakwaterowań Baltic Park Fregata.
Apartament – lokal mieszkalny, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej
Biuro Zakwaterowań, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach noclegowych.

Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu obiektów noclegowych, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
2. Biuro Zakwaterowań Baltic Park Fregata oświadcza, że na mocy umowy z właścicielem lokalu mieszkalnego, zwanego dalej Apartamentem jest uprawniony w ramach sprawowanego zarządu najmem do świadczenia usług krótkotrwałego wynajmu Apartamentu.

Rezerwacja
1. Aktualna baza Apartamentów do krótkotrwałego wynajmu wraz z ich szczegółowym
opisem oraz zdjęciami znajduje się na stronie internetowej www.noclegi.fregata.pl
2. Rezerwacji Apartamentu Klient powinien dokonać on-line na stronie www.noclegi.fregata.pl a ewentualne zapytania kierować drogą elektroniczną (e-mailowo: noclegi@fregata.pl ) lub telefonicznie 91 322 47 77, kom. 695 950 915
3. Klient drogą mailową otrzymuje potwierdzenie rezerwacji wraz  z informacją o wysokości zadatku (30% wartości kosztów wynajmu), który w ciągu 48 godzin na wskazane w potwierdzeniu rezerwacji konto.

4. Wpłacenie zadatku jest równoznaczne  zawiązaniem umowy


Rezerwacja "last minute"
1. Rezerwacja "last minute" to taka rezerwacja, której termin przyjazdu przypada w ciągu najbliższych 5 dni (licząc z dniem złożenia rezerwacji).
2. W przypadku rezerwacji "last minute" zadatek jest także pobierany. W dniu złożenia rezerwacji klient zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia wpłaty zadatku mailem.
3. Po złożeniu rezerwacji konieczne jest, aby ją telefonicznie potwierdzić w ciągu 2 godzin od momentu jej dokonania (lub w przypadku dokonania rezerwacji po godz. 20:00 czasu polskiego do 11:00 dnia następnego).


Wynagrodzenie za usługę i warunki płatności
1. Wynagrodzenie za wynajem Apartamentu w celu pobytu turystycznego jest wskazane każdorazowo w powierdzeniu rezerwacyjnym.
2. Wynagrodzenie wskazane orientacyjnie w ofercie cenowej na stronie internetowej, jak i zawarte w
    potwierdzeniu rezerwacji, zawiera podatek od towarów i usług.
3. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii klienta. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda).
4. W ciągu 48 h od momentu dokonania rezerwacji Klient zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy zadatek od kwoty pobytu. W przypadku braku wpływu zadatku do dnia wskazanego w potwierdzeniu rezerwacji, rezerwacja ulega anulowaniu.


Nr rachunku dla PLN: 68 1140 2004 0000 3902 5289 8359

Nr rachunku dla Euro (wpłata w EURO):
IBAN: PL91109014920000000106968971, SWIFT: WBK PPLPPXXX

Posiadacz rachunku :
Biuro Turystyki Skandynawskiej "FREGATA"
ul. Żeromskiego 1, 72-600Świnoujście

5. Zadatek wpłacony po terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji przywraca rezerwację, o ile Biuro Zakwaterowań Baltic Park Fregata nadal dysponuje wolnymi miejscami.
6. Pozostała część wynagrodzenia (70% kwoty pobytu) można zapłacić przelewem lub na miejscu w biurze przy ul. Uzdrowiskowej 20 w dniu zameldowania.


Opłaty dodatkowe
1. Opłata uzdrowiskowa (6,20 zł/os. za dobę)
2. Przygotowanie apartamentu do wynajmu -w tym pościel (bez ręczników)  tj: apartament 3-4 pokojowy- 250 zł, apartament 2 pokojowy- 220 zł, apartament 1 pokojowy - 180 żł.
3. Jeżeli na stronie internetowej danego obiektu nie zaznaczono inaczej, istnieje możliwość zabrania ze sobą małych zwierząt, w szczególności psa lub kota. Opłata jednorazowa za zwierzę wynosi 100 PLN. Jednocześnie klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom.
4. Biuro czynne

poniedziałek - piątek  w godzinach 10:00-18:00

Sobota w godzinach 10:00 - 14:00


5. W przypadku przyjazdu klienta po godzinie urzędowania biura pobierana jest opłata w wysokości 50 zł, klucze wydawane są najpóźniej do 21:00
Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Klienta
1. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w nowo proponowanym terminie przez Klienta Apartament nie został już zarezerwowany. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie.
2. Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy i anulował rezerwację w terminie krótszym niż 30 dni przed planowaną datą przyjazdu, bądź nie wykonał umowy (brak przyjazdu), Biuro Zakwaterowań Baltic Park Fregata uprawnione jest do potrącenia wpłaconego zadatku w całości.

3. W przypadku anulowania rezerwacji przez klienta wcześniej niż 30 dni przed planowaną datą przyjazdu zadatek polega zwrotowi. Potrącone będą jedynie koszty administracyjne w wysokości 40 PLN

4. Anulowanie rezerwacji jest skuteczne tylko i wyłącznie na piśmie lub drogą mailowąZmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Biuro Zakwaterowań Baltic Park Fregata
1. Zmiana rezerwacji przez Biuro Zakwaterowań Baltic Park Fregata jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej,uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony Biura Zakwaterowań Baltic Park Fregata. Przez siłę wyższą rozumie się kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Biuro Zakwaterowań Baltic Park Fregata ma obowiązek zaproponować inny termin Klientowi albo odstąpić od umowy zwracając Klientowi wpłaconą zaliczkę (anulacja rezerwacji).
2. Biuro Zakwaterowań Baltic Park Fregata zastrzega sobie możliwość w wyjątkowych sytuacjach – awarii w Apartamencie, lub innego zdarzenia losowego - udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchniodpowiadającej Apartamentowi, w tej samej miejscowości. W wypadku braku zgody Klienta na substytucyjny apartament umowa ulega rozwiązaniu, Biuro Zakwaterowań Baltic Park Fregata ma obowiązek zwrotu Klientowi wpłaconej przez Niego zaliczki.                                                3. Wyjątkową sytuacją może być również sytuacja nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności pozostająca poza kontrolą jaką jest niewądpliwie znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego                                                                                                            
4. W jakimkolwiek przypadku zmiany lub anulowania rezerwacji z przyczyn nie wymienionych w pkt. 1, 2, 3 lub 4, jest zobowiązane zapłacić karę umowną w wysokości wartości zadatku przewidzianego dla danego apartamentu.

Procedura pobytu Klienta
1. Klient zobowiązany jest do poinformowania Biuro Zakwaterowań Baltic Park Fregata najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy. Standardowo można wprowadzić się od godz. 15.00 w dniu przyjazdu i należy wyprowadzić się do godz. 10.00 w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.
2. Na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych Biuro Zakwaterowań Baltic Park Fregata może pobrać od Klienta kaucję w momencie dokonywania odbioru Apartamentu przez Klienta. Kaucja w wysokości 400 zł jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Klienta w momencie zdania kluczy do Apartamentu.
3. Klient zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z
Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia, jak również zobowiązuje się do niekopiowania
oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.
4. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i staranną pieczę nad kluczem. Biuro udostępnia jeden komplet kluczy do apartamentu.
5. Klient zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w Apartamencie ponad tę, która została określona jako maksymalna w katalogu na stronie internetowej bądź w formularzu
rezerwacyjnym.
6. W apartamencie znajduje się pościel, ręczniki nie wystepują jako wyposażenie apartamentów.
7. Klient zobowiązuje się do nieprzetrzymywania zwierząt w Apartamencie (chyba że uzgodniono inaczej z biurem rezerwacji ), we wszystkich Apartamentach Biuro Zakwaterowań Baltic Park Fregata obowiązuje również całkowity zakaz palenia tytoniu.
8. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie Biuro Zakwaterowań Baltic Park Fregata jest uprawnione do potrącenia z kaucji należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej, koszty doprowadzenia Apartamentu do stanu poprzedniego bądź należytego, jak i innych odszkodowań. W przypadku gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji, Klient obowiązany jest pokryć tę różnicę niezwłocznie.
9. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym
paragrafie Biuro Zakwaterowań Baltic Park Fregata jest uprawnione do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu w asyście Policji.
10. Klient może zgłaszać w trakcie pobytu w apartamencie wszelkie uwagi bezpośrednio w naszym biurze przy ul. Uzdrowiskowej 20/lok.503 oraz drogą elektroniczną (e-mailowo) na adres noclegi@fregata.pl.Zapraszamy


Ryszard Szczepański
  

© FREGATA.PL - Fregata Baltic Park Świnoujście | Wykonanie: AISEOWEB.COM ©2024

Logowanie | Kontakt